Kools Auto's

Eindhoven
 

Algemene voorwaarden

Kools Auto’s
inschrijfnummer KvK Eindhoven 74867903

DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden betekent:
 - auto: een personenauto, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen van maximaal 3.500 kg; 
- de in te kopen auto: de auto die als deel van de overeenkomst door de consument aan de verkoper wordt verkocht, ook wel inruilauto genoemd; 
- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires; 
- de verkoper: Kools Auto’s;
- de consument: iedere natuurlijke persoon die als koper of opdrachtgever handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen; 
- de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie-- of onderhoudswerkzaamheden en vrijwillige of wettelijke keuringen; 
- de reparateur: degene die met betrekking tot een auto, onderdelen of accessoires een opdracht uitvoert of laat uitvoeren; 
- niet vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die noodzakelijk zijn om met de gekochte auto weg te rijden. Deze kosten moeten in de aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte auto zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit dat bij een nieuwe auto in ieder geval BTW, BPM, leges, de recycling bijdrage, de kosten van een nul- beurt en van een kenteken, de transportkosten naar de dealer en andere extra’s die verplicht moeten worden afgenomen al in de aangeduide prijs zitten verwerkt. 
- vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeen gekomen kosten voor de consument. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de auto te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen; ? schriftelijk: in geschrift of elektronisch; 
- de garantie: De garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en accessoires wordt gegeven.

ARTIKEL 1 - HET AANBOD 
1. De verkoper doet mondeling of schriftelijk een aanbod. 
2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en de verkoper. De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 
3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden auto, het aangeboden onderdeel, of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden auto is inclusief de niet vermijdbare kosten. 
4. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen van de auto, onderdeel of accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw. 
5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de verkoper niet. 
6. De consument moet aanvaarden binnen de door de verkoper gestelde termijn. Is er geen termijn gegeven dan moet de koper direct aanvaarden.

ARTIKEL 2 - DE OVEREENKOMST 
De verkoper legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een kopie van. De afspraak tussen consument en verkoper geldt ook als de afspraak niet schriftelijk is vastgelegd.

ARTIKEL 3 - DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST 
In de schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval: 
1. de identiteit van de verkoper zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres; 
2. de omschrijving van de auto, onderdelen, of accessoires; 
3. de prijs en de omschrijving van de in te kopen auto inclusief onderdelen of accessoires; 
4. de prijs van de auto inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief de niet vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of een niet-vaste prijs is; of: 
5. de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire; 
6. de bij de koop van een auto wel vermijdbare kosten; 
7. de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt; 
8. de wijze van betaling; 
9. de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen leveringsdatum is afgesproken, wordt de auto, onderdeel of accessoire in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd. 

ARTIKEL 4 - PRIJSWIJZIGINGEN 
1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan de verkoper de prijs niet verhogen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing door de overheid, in ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld. 
2. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen prijs, dan kan de verkoper de prijs wijzigen op grond van een wijziging in: een heffing door de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. De verkoper brengt de consument zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging kan de consument de overeenkomst binnen 10 dagen ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid. 
3. Als een verkoper heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in het voordeel van de consument doorberekenen in de prijs. 
4. Indien de verkoper in gebreke is gesteld op grond van artikel 6, maar de gestelde termijn nog niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een wijziging in een heffing door de overheid worden doorberekend. 
5. Zodra de verkoper in verzuim is dan mag in geen enkele prijsverhoging worden doorberekend. 

ARTIKEL 5 - HET RISICO VOOR DE AUTO 
1. Gaat de gekochte auto kapot of verloren, voordat de auto aan de consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de verkoper. 
2. Gaat de in te kopen auto kapot of verloren voordat de auto aan de verkoper is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de consument. 

ARTIKEL 6 - LEVERING EN VERZUIM 
1. Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is verstreken. 
2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de verkoper eerst in gebreke stellen. Dit betekent dat de verkoper nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de verkoper de auto, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim. 
3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig: 
? als verkoper heeft laten weten niet te gaan leveren; 
? als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft laten weten of omdat de auto, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid. 

ARTIKEL 7 - GEVOLGEN VAN VERZUIM 
1. Als de verkoper in verzuim is op grond van artikel 6 dan mag de consument de overeenkomst ontbinden. 
2. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de verkoper een beroep kan doen op overmacht. 

ARTIKEL 8 - ANNULEREN 
1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de verkoper niet in verzuim is. 
2. Het annuleren kan tot de gekochte auto, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen auto is geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren. 
3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken. 4. De schade moet binnen 10 dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de verkoper de consument schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.

GARANTIE ARTIKEL 9 - GARANTIE OP AUTO’S EN ONDERDELEN/ACCESSOIRES 
1. De auto wordt nadrukkelijk zonder garantie verkocht, tenzij anders is overeen gekomen.
2. De consument heeft de mogelijkheid om garantie af te sluiten, bijvoorbeeld via Autotrust (www.autotrust.nl) conform de bij hen geldende voorwaarden.
3. Consument heeft wettelijke rechten. De verkoper staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). 
2. Op nieuwe auto’ s en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur fabrieksgarantie. Daarnaast heeft een consument nog wel zijn wettelijke rechten. 
3. De verkoper moet op de koopovereenkomst de kilometerstand van de auto zetten, na controle in het tellerstandenregister. De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst vermelde stand ‘logisch’ is, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze ‘onlogisch’ is en de consument met deze vermelding uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Het tellerstandenregister kan ook ‘geen oordeel’ aangeven in geval van een geïmporteerde auto. 
4. Op geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit garantie verstrekt. 

 ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 10 - DE BETALING 
1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van verkoper. 
2. Betaling moet gebeuren vóór of uiterlijk op het moment van het afleveren van de auto, onderdeel of accessoire. De auto wordt niet afgeleverd voordat het volledige verschuldigde bedrag door de consument is betaald.

ARTIKEL 11 - EIGENDOMSVOORBEHOUD OP EEN AUTO 
De aan de consument geleverde auto blijft eigendom van de verkoper tot de consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de consument de formele eigendom van deze auto heeft gekregen, moet hij de auto WA + casco verzekeren, de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. Koper is als houder en berijder van de auto aansprakelijk. 

ARTIKEL 12 - OP AFSTAND/BUITEN VERKOOPRUIMTE 
Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW. Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst/ opdracht op afstand en buiten verkoopruimtes is gesloten, in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en in afwijking op deze algemene voorwaarden. 

ARTIKEL 13 - AFWIJKINGEN 
Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben.

ARTIKEL 14 - PERSOONSGEGEVENS 
De persoonsgegevens van consument die worden vermeld op de overeenkomst of de opdracht worden door verkoper/ reparateur verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens/de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan de verkoper/ reparateur: 
? de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren ? de consument een optimale service verlenen; 
? hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen; 
? de autogegevens worden opgenomen in het tellerstandenregister In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.

ARTIKEL 15 - RECHTSKEUZE 
1. Op de tussen de verkoper en de consument gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de verkoper is gevestigd, zij het dat de verkoper altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de consument is gevestigd. 
4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de verkoper. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de verkoper schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats. 
5. Indien de consument gevestigd is buiten Nederland, heeft de gebruiker het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is. 


Eindhoven, mei 2019